ENSEIGNEMENT  PRATIQUE  QI GONG 
TU HỌC  TU TẬP  KHÍ CÔNG 

Thơ : Hải đảo tự thân
Trên biển cả mênh mông
Có một hòn đảo lớn
Không nương tựa vào đó
Lại đi ôm hòn bọt


Cuộc đời là biển cả
Sóng vui buồn dồn dập
Cái ta như hòn bọt
Chơn tánh là đảo lớn


Pháp thế gian vô thường
Có sanh phải có diệt
Tâm do căn trần sanh
Thân do già bệnh hoại


Chỉ cái biết thường hằng
Là hải đảo tự thân
Là không sanh không diệt
Phật dạy nương tựa đó


Phước cho ai nhận ra
Ở nơi mình có tánh giác
Hằng ngày sống với nó
Ra khỏi biển trầm luân

*

Không Chiếu
5/10/2005

Nguồn : tanhkhong.org


Auteur : Không Chiếu
Publié le : 01-01-2023 - 17:47