ENSEIGNEMENT  PRATIQUE  QI GONG 
TU HỌC  TU TẬP  KHÍ CÔNG 

TU HỌC


Không làm mọi điều ác,
Thành tựu các hạnh lành,
Tâm Ý giữ trong sạch,
Chính lời chư Phật dạy.

Kinh Pháp Cú - Phẩm Phật Đà


1. Căn bản

2. Bát Nhã 1

3. Bát Nhã 2

4. Bát Nhã 3

5. Bát Nhã 4

6. Thiền và Khoa Học