ENSEIGNEMENT  PRATIQUE  QI GONG 
TU HỌC  TU TẬP  KHÍ CÔNG 

TU TẬP


Bất lập văn tự, Giáo ngoại biệt truyền,
Trực chỉ nhân tâm, Kiến Tánh thành Phật

Tổ Bồ Đề Đạt Ma, cuối thế kỹ 5 TL


Chỉ - Định

Quán - Huệ

Thi kệ - Ký Sự