ENSEIGNEMENT  PRATIQUE  QI GONG 
TU HỌC  TU TẬP  KHÍ CÔNG 

Thơ : Thể Nhập
Với trí năng hiểu rõ nghĩa không
Là sự tĩnh lặng của chính nó
Ý thức sâu về Sunyata.
Cho đến khi trở thành nhận thức.
Dụng công với chủ đề Không
Ý niệm không - không ý niệm,
Ngã không
Pháp không
Thể nhập.


Khéo tác Ý hiểu cái như vậy
Là cái đang là của sự vật.
Ý thức sâu về cái tatha.
Cho đến khi trở thành nhận thức
Dụng công với chủ đề Như thực,
Trong đang là
Ngoài đang là
Thể nhập.


Qua ngữ nghĩa hiểu lý chân như
Nó là cái chân thật như vậy.
Ý thức sâu về Tathata.
Cho đến khi trở thành nhận thức,
Dụng công với chủ đề Chân Như
Tâm Như
Cảnh như
Thể nhập.

*

Không Chiếu
07-05-2001

Nguồn : tanhkhong.org


Auteur : Không Chiếu
Publié le : 26-04-2023 - 16:46