ENSEIGNEMENT  PRATIQUE  QI GONG 
TU HỌC  TU TẬP  KHÍ CÔNG 

Thơ : Không Định
Tỉnh tỉnh, lặng lặng là bước đầu,
Lặng lặng, tỉnh tỉnh cứ chìm sâu.
Lời không, ý bặt là chân Định,
Diệu hữu chân không "phép nhiệm mầu!"


Đường vào Không Định: không dấu vết,
Mạng lưới tư duy hết dệt ra.
Tự ngã im lìm không dao động,
Tinh ba thiền đạo: "nội tại Không."


Quả đầy diệu hữu nhờ huân tu,
Bi, Trí, Kiên Cường thành giáp trụ.
Thõng tay vào chợ, đời không dính,


Thích Thông Triệt

Nguồn : tanhkhong.org


Auteur : Thông Triệt
Publié le : 09-01-2023 - 21:23