ENSEIGNEMENT  PRATIQUE  QI GONG 
TU HỌC  TU TẬP  KHÍ CÔNG 

VIDEOS : Khóa BÁT NHÃ 4 - tháng 6 năm 2023Nội dung tu học :

Các chủ đề lớn của Khóa BÁT NHÃ 4 :

VIDEOS :

  1. Chủ đề KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN phần 1&2

  2. Chủ đề KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN phần 3&4

  3. Chủ đề KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN phần 5&6

  4. Chủ đề KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN phần 7&8

  5. Chủ đề KINH NIỆM XỨ phần 1&2

  6. Chủ đề KINH NIỆM XỨ phần 3

  7. Chủ đề BÁT NHÃ TÂM KINH phần 1

  8. Chủ đề BÁT NHÃ TÂM KINH phần 2

  9. Chủ đề TỔNG KẾT PHÁP


Auteur : Triệt Như
Publié le : 10-04-2024 - 14:59