ENSEIGNEMENT  PRATIQUE  QI GONG 
TU HỌC  TU TẬP  KHÍ CÔNG 

Journée de méditation, dimanche 15.01.2023image

Hội Thiền Tánh Không Paris xin thân mời quí anh chị thiền sinh và quí thân hữu đến tham dự

Buổi thực tập Thiền

Chủ nhật 15 tháng 1 năm 2023
từ 09g00 đến 16g30 tại Đạo tràng Paris

Chương trình :

Địa chỉ Đạo tràng :
116 bd Maréchal Foch
93160 NOISY LE GRAND

Chúng tôi mong được sự tham gia đông đảo của tất cả các bạn thiền sinh và xin anh chị nhớ ghi tên sớm.

Hội Thiền Tánh Không Paris
https://meditation-sunyata.paris


L’association Méditation Sunyata Paris vous invite cordialement à participer à la

Journée de méditation

Dimanche 15 janvier 2023
de 09h00 à 16h30 au siège de l'association

Programme :

Adresse de notre sìège :
116 bd Maréchal Foch
93160 NOISY LE GRAND

Nous comptons vivement sur votre participation et vous remercions de confirmer votre présence.

L’association Méditation Sunyata Paris
https://meditation-sunyata.paris


Liste des inscrits - Danh sách ghi tên

 1. Françoise
 2. Hồng Thuý
 3. Kim Long
 4. Minh Chánh
 5. Minh Y
 6. Nhất Hoà
 7. Như Thanh
 8. Quang Đạo
 9. Quang Triết (2 phần ăn)
 10. Tâm Hỉ
 11. Tuệ Tịnh
 12. Anh Thái
 13. Chị Sáng
 14. Từ Phổ
 15. Véronique

 1. Chị Nhung (zoom)
 2. Đức Vân (zoom)


Auteur : MSParis
Publié le : 08-01-2023 - 16:10