ENSEIGNEMENT  PRATIQUE  QI GONG 
TU HỌC  TU TẬP  KHÍ CÔNG 

Journée de méditation, dimanche 08.10.2023image

Kính mời quý anh chị thiền sinh đến :

Sinh hoạt Đạo tràng đầu năm học

Chủ nhật 08 tháng 10 năm 2023
từ 09g00 đến 16g30 tại Đạo tràng Paris

Chương trình của buổi Sinh Hoạt như sau :

Địa chỉ Đạo tràng :
116 bd Maréchal Foch
93160 NOISY LE GRAND

Chúng tôi mong được sự tham gia đông đảo của tất cả các bạn thiền sinh và xin anh chị nhớ ghi tên sớm.

Hội Thiền Tánh Không Paris
https://meditation-sunyata.paris


Nous vous invite cordialement à participer à la

Journée de méditation de la rentrée

Dimanche 08 Octobre 2023
de 09h00 à 16h30 au siège de l'association

Programme de la journée :

Adresse de notre sìège :
116 bd Maréchal Foch
93160 NOISY LE GRAND

Nous comptons vivement sur votre participation et vous remercions de confirmer votre présence.

L’association Méditation Sunyata Paris
https://meditation-sunyata.parisAuteur : MSParis
Publié le : 16-04-2023 - 15:44